Character Encode: Latin1 GBK Big5 Shift_Jis UTF-8
URLEncode(): Latin1 GBK Big5 Shift_Jis UTF-8
URLDecode(): Latin1 GBK Big5 Shift_Jis UTF-8
Base64 Encode & Decode():   GBK Big5 Shift_Jis UTF-8
Others: LCID List 乱码恢复      


乱码恢复

请输入乱码的文本:
如:“锘挎槬鐪犱笉瑙夋檽锛屽澶勯椈鍟奸笩。”
说明:并非所有乱码都可以被完美恢复,乱码中的问号说明该字符已经丢失,是无法恢复的。

现在编码(假设) 原来编码(假设) 恢复结果